انتخاب برگه

جراحی کوچک کردن سینه در مردان

جراحی کوچک کردن سینه در مردان به بزرگ بودن سینه آقایان ژنیکوماستی می گویند. جهت درمان بزرگی سینه در آقایان میتوان از جراحی کوچک کردن سینه در مردان استفاده نمود. ژنیکوماستی می تواند بر ا ثر چاقی و یا عدم تعادل هورمون ها در مردان به وجود آید. که پزشک با انجام معاینه...
Call Now Button